Mölndals dag 5

Vi började dag fem med att i grupper samtala om hur vi agerar när vi hör någon diskriminera någon annan, även om det skiljer sig mellan barn och vuxna. Vi samtalar vidare om hur en skulle kunna agera om en hamnar i en situation där någon blir diskriminerad.

Vi går in i reflekterande samtal kring om och i sådana fall hur vi behandlar barn som vi tillskriver som flicka eller pojke olika, även barn som vi tillskriver olika funktionsvariationer, icke-vita och i olika åldrar. Efter pausen analyserade och förde vi dialog kring olika bilder som visade stereotypa bilder med attribut som ska symbolisera personer från spridda delar av världen. Vi kom in på vad bilder, böcker, leksaker förmedlar för norm och samhällsbild för våra barn i förskolorna. Även vad våra appar på lärplattorna förmedlar i form av bilder, röster med mera.

Vi på Bosgårdens pedagogiska enhet pratade mycket om språk och hur vi språkar med ordval, tonläge och kroppen. Det vore intressant att studera hur vi låter i tonläget när vi språkar med barnen i verksamheten, särskilt när vi pratar med pojkar respektive flickor och om det är olika. Det skulle kunna bli ytterligare ett perspektiv att arbeta med för att utveckla våra kunskaper och förändra våra attityder i arbetet med barnen. Även utemiljön fick ett nytt perspektiv när vi pratade om hur vi skulle kunna arbeta normbrytande. Vore intressant att föra dialog om detta på arbetsplatsen.

Som avslutande del av utbildningen med Pom gjorde vi en utvärdering av utbildningsveckan. Vi funderade kring tre saker som vi inte tänkte på innan utbildningen och tre saker som en kommer ta med sig från utbildningen.

Under vårt sista  projektmöte skrev alla länder ner alla frågor de hade kommit fram till och reflekterat över under denna vecka. Både frågor till föräldraenkäten och till enkäten som personalen på förskolan ska få svara på. Dessa frågor sattes upp på väggen och alla fick rösta individuellt.

Leave a comment